Beauty HQKlik om onze app te openenOpenen

 

 

 

 

Beauty HQ is een salon in hartje Rotterdam. Onze salon biedt volledige service op het gebied van nagelverzorging en persoonlijke aandacht voor al onze klanten. Onze nagelstyliste werken altijd met de laatste technieken en met producten van hoge kwaliteit, wij hebben de meest populaire kleuren acryl en nail art op voorraad.

Ons team streeft naar de best mogelijke ervaring voor u en een plezierige sfeer in onze salon. Daarom ontvangen wij graag terugkoppeling van onze klanten, alleen zo kunnen wij onze service blijvend optimaliseren. Uiteraard gebruiken wij alleen de beste materialen en werken wij volgens alle hygiënevoorschriften. Wij geloven dat ware schoonheid van binnen zit maar met onze behandelingen maakt u het uzelf nóg makkelijker.

Maak een afspraak in onze professionele salon en laat je overtuigen door onze sfeer en uitstekende service.

Neem contact met ons op!
 • Olie je nagelriemen en onderkant van uw nagel. Het zal uw nagels en nagelriem voeden en zal zorgen dat de kunstnagel beter blijft zitten.
 • Voorkom beschadiging aan de kunstnagel en natuurlijke nagel door er zorgvuldig mee om te gaan.
 • De kunstnagels niet knippen, dit brengt schade toe aan de kunstnagels. Dit kan mini scheurtjes veroorzaken waardoor er lucht onder de kunstnagels komt en dan los laat of afbreekt. 
 • De kunstnagel niet korter vijlen, i.v.m. het weg vijlen van het breekpunt.
 • Nooit zelf u kunstnagels verwijderen, i.v.m. schade die u kunt aanbrengen op u natuurlijke nagel. Laat het verwijderen in de nagelstudio.
 • Garantie is 7 dagen (mits het niet door eigen toe doen is veroorzaakt) met kunstnagels dient u voorzichtig om te gaan.
 • Hou er rekening mee dat je kunstnagels de eerste 48 uur na het plaatsen nog kwetsbaar zijn.
 • Neem altijd contact met ons op wanneer u niet tevreden bent met uw nagels, wij lossen het graag voor u op!
 • Alleen personen die 16 jaar of ouder zijn worden behandeld.
 • Wij werken uitsluitend op afspraak. Deze kunnen gemaakt worden via Instagram dm of via whatsapp
 • In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om tijdens de behandeling te eten.
 • In verband met de gezondheid van uw kinderen is het af te raden om uw kinderen mee te nemen.
 • In verband met de beperkte (zit)ruimte dient u niet meer dan 1 persoon mee te nemen die geen afspraak heeft voor een behandeling.
 • Mocht u als nieuwe klant onverhoopt verhinderd zijn voor uw afspraak laat dit dan uiterlijk 24 uur van te voren weten. Wanneer een afspraak niet, of niet tijdig wordt geannuleerd wordt de volledige prijs van de behandeling in rekening gebracht. 
 • Mocht u onverhoopt later zijn voor een afspraak bel dan altijd even om na te vragen of de afspraak door kan gaan i.v.m. andere afspraken na u.
 • Voor bestaande klanten die de afspraak niet nakomen rekenen wij een boete van €25,- die betaald dient te worden voordat een nieuwe afspraak ingepland kan worden.
 • U kunt uitsluitend contact betalen. 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop de salon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen salon

De salon zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. De salon zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de salon melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de salon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

De salon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt in het burgerlijk wetboek, inbegrepen werkstakingen in de salon.

4. Betaling

De salon vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en online. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via transactie te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de salon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de salon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De salon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in de agenda. De salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

De salon is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de salon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Door de behandeling aan te gaan, gaat de cliënt akkoord met het feit dat de salon niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eerder genoemde situaties. 

8. Garantie

De nagelstudio geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken of afgekrabd.
 • De cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven op de website, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

De salon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De salon meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de salon. De salon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de salon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de salon en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Nail art

Indien de salon een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij de salon. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de salon. De salon mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op elke overeenkomst tussen de salon en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.